Việt Nam

 on-beach-kangaroo-hd-wallpapers-free-download-new-desktop-background-images-of-animals-widescreen

 

Thị Thực Úc cho người Việt Nam.
Quý vị muốn xin Thị Thực để đi Úc?
Quý vị đã bị từ chối không cho Thị Thực để đi Úc?

Australian Visas for Vietnamese.

You would like a visa to go to Australia?
You have been refused a Visa to go to Australia?

Ông Ian Bosley – Đại Lý Di Trú
Có Văn Phòng ở Việt Nam và ở Úc.

Số điện thoại ở Úc : 0409 059 084 Gọi từ nước ngoài: +61 409 059 084
Liên lạc ở Việt Nam : TBA (English please)

Mr Ian Bosley – Migration Agent
Offices in Vietnam and Australia.

Australia contact: 0409 059 084 International +61 409 059 084
Vietnam contact: TBA (English please)

Chúng tôi có thể giúp quý vị. Xin quý vị hãy đọc trang này trước khi liên lạc với chúng tôi.

Văn phòng Thị Thực Úc ở Việt Nam rất là khó khăn và họ đã từ chối rất nhiều đơn xin Thị Thực.
Những lỗi lầm mà nhiều người đã mắc phải:

 1. Những dịch vụ giúp xin Thị Thực không có đủ trình độ có thể có lệ phí thấp hơn. Hầu hết những đơn xin Thị Thực ở Việt Nam qua những dịch vụ này đều bị từ chối. Lệ phí nộp đơn xin Thị Thực không được bồi hoàn cho quý vị nếu đơn bị từ chối. Nếu quý vị chọn một chuyên viên người Úc có kinh nghiệm, quý vị sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn để được cấp Thị Thực.
  2. Tự làm đơn lấy. Luật về Thị Thực rất phức tạp và quý vị nên chọn một chuyên viên người Úc có trình độ và có kinh nghiệm.
  3. Dùng một văn phòng ở Việt Nam không có đủ trình độ hay không có giấy phép của chính phủ Úc. Những chuyên viên về Thị Thực ở Úc phải có giấy phép của chính phủ.
  4. Chọn nhầm loại Thị Thực. Có rất nhiều loại Thị Thực với nhiều điều kiện khác nhau. Thí dụ như, quý vị có biết là cưới nhau rồi có thể sẽ gặp nhiều trở ngại hơn khi xin Thị Thực?
  5. Làm đơn xin khi chưa hội đủ điều kiện. Chúng tôi ước định trước xem quý vị có thể thành công hay không trước khi nộp đơn. Nếu chúng tôi nhận thấy quý vị không hội đủ điều kiện chúng tôi sẽ giúp quý vị khỏi bị mất tiền. Chúng tôi sẽ tìm một sự lựa chọn khác.
  6. Đơn xin với những bằng chứng yếu ớt hay các giấy tờ giả mạo. Nếu nộp các giấy tờ giả mạo quý vị có thể bị cấm vào nước Úc trong từ 3 tới 10 năm. Chúng tôi sẽ chỉ dẫn cho quý vị.

We can help you. Please read this page before you contact us.

Australian Visa office in Vietnam are very strict and they refuse many visas.
Mistakes many people make:

 1. Unqualified visa businesses may charge less. Most applications made in Vietnam by these businesses fail. You do not get your visa fee returned if you fail. If you choose an Australian-qualified migration expert, you have a better chance of success.
  2. Preparing applications themselves. Visa rules are complicated and you should choose a qualified Australia expert.
  3. Using a business in Vietnam that is not qualified or licenced by the Australian migration authorities. Visa experts in Australia must be licenced.
  4. Choosing the wrong Visa. There are many different visas with many conditions. For example, did you know that getting married may cause problems getting a visa?
  5. Applying when you do not qualify. We assess your chances of success before you apply. If we see that you do not qualify we can save you money. We will look for different options.
  6. Applications with weak evidence or fake documents. If you give fake documents you can be banned from Australia for 3 to 10 years. We will guide you.

Chuyên về:

 • Thị Thực cho người sống chung/vợ chồng/hôn phu hay hôn thê. ĐỪNG CƯỚI NHAU trước khi nói chuyện với chúng tôi. Quý vị phải có một người bạn đời người Úc (hay có quốc tịch Úc, hay được phép ở Úc vĩnh viễn) với một mối liên hệ mật thiết chân thật, có bằng chứng, trong ít nhất là 6 tháng, nhưng nếu quen biết nhau được lâu hơn nữa thì càng tốt. Kể cả các lệ phí của chính phủ quý vị phải dành ra một tài khoản vào khoảng 10 ngàn Úc kim.
  • Thị Thực du khách. Nếu quý vị đã bị từ chối, chúng tôi có thể giúp quý vị được. Chúng tôi đã giúp xin được Thị Thực cho nhiều người mà đã bị từ chối. Quý vị phải có một gia đình hay những người bạn người Úc (hay có quốc tịch Úc, hay được phép ở Úc vĩnh viễn) mà có thể hỗ trợ cho đơn xin của quý vị. Quý vị phải dành ra một tài khoản vào khoảng 1500 Úc kim.
  • Thị Thực cho cha mẹ. Lệ phí chính phủ cho mỗi người cha hay mẹ vào khoảng 60 ngàn Úc kim. Quý vị phải có một nửa số con cái đang ở Úc và có quốc tịch Úc, hay đã được phép ở Úc vĩnh viễn, để hội đủ điều kiện.
  • Thị Thực cho con cái. Người cha hay người mẹ phải là một công dân Úc hay đã được phép ở Úc vĩnh viễn. Tổng cộng các chi phí vào khoảng 5 ngàn Úc kim.
  • Đơn xin Thị Thực Úc cho người sống chung/phối ngẫu đã bị từ chối? Người bảo lãnh người Úc (hay có quốc tịch Úc, hay được phép ở Úc vĩnh viễn) có thể khiếu nại. Quý vị phải dành ra một tài khoản vào khoảng 5 ngàn Úc kim.
  • Chúng tôi không giúp làm đơn xin Thị Thực cho học sinh hay để làm việc ở Úc.

 

 • IMG_0176

Specialties:

 • Partner/spouse/fiancé visas. DO NOT MARRY until you talk to us. You must have an Australian partner who is an Australian citizen or allowed to stay in Australia permanently and a genuine relationship with proof of at least 6 months but it is better to have more time. Including the government fee you must budget for about A$10,000.
  • Visitor visas. If you have been refused, we may be able to help you. We have successes after people have failed. You must have an Australian family or friends who can support your application. You must budget for about A$1,500.
  • Parent visas. The government fee for each parent is about A$60,000. You must have 50% of your children in Australia as citizens or permanent residents to qualify.
  • Child visas. One parent must be an Australian citizen or permanent Resident. Total cost is about A$5,000.
  • Your partner/spouse visa for Australia was refused? Your Australian sponsor may be able to appeal. You must budget about A$5000.
  • We do not do student or work visas.

Gửi thư điện tử bằng tiếng Anh tới:
Email in English please.

Contact us:

Ông Ian Bosley – Đại Lý Di Trú
Có Văn Phòng ở Việt Nam và ở Úc.

Số điện thoại ở Úc : 0409 059 084 Gọi từ nước ngoài: +61 409 059 084
Liên lạc ở Việt Nam : 0120 789 6285 (English please)

Về Ông Ian Bosley – Tôi có giấy phép của chính phủ Úc để cố vấn và giúp quý vị làm đơn xin Thị Thực. Tôi có những kinh nghiệm và sự hiểu biết về luật pháp mà quý vị cần. Tôi quen biết nhiều người tốt ở Việt Nam và tôi đã tới đó nhiều lần để kinh doanh. Tôi thường sống trong những thời gian khá lâu tại Việt Nam. Tôi cũng sống gần một cộng đồng người Việt lớn tại Úc. Tôi có nhiều người bạn thân và khách hàng tại thà

nh phố Hồ Chí Minh City, Phan Thiết, Vũng Tàu và Nha Trang. Quý vị hãy xem qua sự nghiệp của tôi. Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm với các viên chức cao cấp trong chính phủ Úc cũng như trong việc kinh doanh quốc tế và tôi cũng có nhiều bằng cấp xuất sắc.

Tôi có văn phòng ở Việt Nam và ở Úc.
Quý vị có thể nói chuyện với những người bạn đồng sự người Việt Nam của tôi nếu quý vị không rành tiếng Anh.

Nếu quý vị gửi thư điện tử, xin quý vị làm ơn viết bằng tiếng Anh.

Số điện thoại ở Úc : 0409 059 084
Gọi từ nước ngoài +61 409 059 084 (Viber available)
Ở Việt Nam : TBA

Mr Ian Bosley – Migration Agent

My photo b

Offices in Vietnam and Australia.

Australia contact : 0409 059 084 International +61 409 059 084
Vietnam contact: 0120 789 6285 (English please)

About Mr Ian Bosley – I am licensed by the Australian immigration authorities to give advice and prepare Visa applications. I have the experience and understanding of the law that you need.
I know many good people in Vietnam and I travel often for business. I often live in Vietnam for long periods. I also live near a large Vietnamese community in Australia. I have good friends and clients in Ho Chi Minh City, Phan Thiet, Vung Tau and Nha Trang. Please review my career. I have had a great deal of experience at senior levels in the Australian government and in business internationally and I have excellent qualifications.

I have offices in Vietnam and Australia.
You can call my Vietnamese colleague if you have difficulty with English.

If you email, please use English.

Australia contact : 0409 059 084
International +61 409 059 084 (Viber available)
Vietnam: TBA

Girls in VT